Kompetencje Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Zarząd realizuje plan rozwoju strefy określony Rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności

1) regulamin Zarządu,

2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,

3) regulamin specjalnej strefy ekonomicznej,

4) tworzenie i likwidacja oddziałów,

5) powołanie prokurenta,

6) zaciąganie kredytów i pożyczek,

7) przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 27 ust.2 pkt 3 i 4 Statutu Spółki,

9) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 44 ust. 3 pkt 2 i 3 Statutu Spółki,

10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej,

11) wybór dzierżawcy lub najemcy konkretnej nieruchomości Spółki oraz istotne elementy umowy dzierżawy lub najmu, jeżeli umowa najmu lub dzierżawy zawierana jest na czas określony od trzech do dwunastu miesięcy,
12) wybór dzierżawcy gruntu stanowiącego własność Spółki, którego powierzchnia nie przekracza 30 m2, bez względu na okres zawarcia umowy, oraz istotne elementy umowy tej dzierżawy.

Redaktor strony: Marta Zdrzynicka

Telefon kontaktowy: tel. (+48) 42 275 50 75

mail: marta.zdrzynicka@sse.lodz.pl

Instrukcja korzystania

Powrót do strony głównej serwisu ŁSSE możliwy jest przez kliknięcie ikonki „domku” na belce nawigacji w górnej części ekranu, po lewej stronie).

Udostępniający: Małgorzata Prochowska

Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Zdrzynicka

Czas udostępnienia: 03-04-2015 (po raz pierwszy 02-12-2011)

Czas wytworzenia: 02-12-2011