Majątek Spółki, stan na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA TRWAŁE

40 268 611,18 PLN

Wartości niematerialne i prawne

517,81 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe

13 213 511,12 PLN

Należności długoterminowe

0,00

Inwestycje długoterminowe

27 054 582,25 PLN

Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe

0,00

AKTYWA OBROTOWE

25 172 275,13 PLN

Zapasy

0,00

Należności krótkoterminowe

2 234 968,41 PLN

Inwestycje krótkoterminowe

22 863 532,49 PLN

Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe

73 774,23 PLN

AKTYWA RAZEM

65 440 886,31 PLN

Redaktor strony: Marta Zdrzynicka

Telefon kontaktowy: tel. (+48) 42 275 50 75

mail: marta.zdrzynicka@sse.lodz.pl

Instrukcja korzystania

Powrót do strony głównej serwisu ŁSSE możliwy jest przez kliknięcie ikonki „domku” na belce nawigacji w górnej części ekranu, po lewej stronie).

Udostępniający: Małgorzata Prochowska

Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Zdrzynicka

Czas udostępnienia: 03-04-2014 (po raz pierwszy 02-12-2011)

Czas wytworzenia: 02-12-2011