Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej ŁSSE S.A. wchodzą:

Marcin Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przedstawiciel Skarbu Państwa, Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
Piotr Adamczewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Andrzej Mięsok – Członek Rady Nadzorczej, Przedstawiciel Miasta Ozorków,
Piotr Adamski – Członek Rady Nadzorczej, Przedstawiciel Ministra Finansów,
Romuald Bosakowski – Członek Rady Nadzorczej, Przedstawiciel Ministra Aktywów Państwowych

Kompetencje Rady Nadzorczej:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane,
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
8) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd Spółki regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej,
9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
12) opiniowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
13) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1) wybór nabywcy nieruchomości lub udziałów w nieruchomości Spółki oraz na istotne elementy umowy z takim nabywcą, jeżeli tak stanowi uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na podstawie § 44 ust.3 pkt 2 Statutu Spółki,
1a) wybór dzierżawcy lub najemcy konkretnej nieruchomości Spółki oraz na istotne elementy umowy dzierżawy lub najmu, jeżeli umowa najmu lub dzierżawy zawierana jest na czas określony przekraczający dwanaście miesięcy z zastrzeżeniem pkt 1b),
1b) wybór dzierżawcy gruntu stanowiącego własność Spółki, którego powierzchnia przekracza 30 m2, bez względu na okres zawarcia umowy, oraz na istotne elementy umowy tej dzierżawy,
2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt. 1 oraz § 44 ust.3 pkt 1 i 3,
3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO,
4) wystawianie weksli,
5) udzielanie zezwolenia na tworzenie lub udział w podmiotach gospodarczych z zaangażowaniem kapitałowym powyżej 5% kapitału zakładowego ŁSSE S.A. oraz tworzenie oddziałów i filii,
6) zawarcie umowy przez Spółkę, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy nie związanej z przedmiotem działalności gospodarczej określonej w Statucie. Zgody Rady Nadzorczej wymagają wszystkie takie umowy, których wartość przekracza równowartość 5000 EURO w złotych, obliczonego wg. kursu ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z uwzględnieniem § 23 ust.1 – 2 Statutu Spółki,
2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

Redaktor strony: Marta Zdrzynicka

Telefon kontaktowy: tel. (+48) 42 275 50 75

mail: marta.zdrzynicka@sse.lodz.pl

Instrukcja korzystania

Udostępniający: Małgorzata Prochowska

Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Zdrzynicka

Czas udostępnienia: 03-04-2015 (po raz pierwszy 02-12-2011)

Czas wytworzenia: 02-12-2011