Walne Zgromadzenie

Kompetencje Walnego Zgromadzenia:

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
3) podział zysku lub pokrycie straty,
4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem art. 7 ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych,
2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,
3) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
2) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, Uchwała Walnego Zgromadzenia może upoważnić Radę Nadzorczą do udzielenia zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości konkretnemu przedsiębiorcy oraz na istotne elementy takiej czynności,
3) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych,
4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
5) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
6) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
7) emisja obligacji każdego rodzaju,
8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,
11) użycie kapitału zapasowego,
12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
4) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postepowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
1) nabycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
b) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
a) zmiany statutu lub umowy Spółki,
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
c) połączenia, przekształcenia lub podziału Spółki,
d) zbycia akcji lub udziałów Spółki,
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
f) rozwiązania i likwidacji Spółki.

Redaktor strony: Marta Zdrzynicka

Telefon kontaktowy: tel. (+48) 42 275 50 75

mail: marta.zdrzynicka@sse.lodz.pl

Instrukcja korzystania

Powrót do strony głównej serwisu ŁSSE możliwy jest przez kliknięcie ikonki „domku” na belce nawigacji w górnej części ekranu, po lewej stronie).

Udostępniający: Małgorzata Prochowska

Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Zdrzynicka

Czas udostępnienia: 03-04-2015 (po raz pierwszy 02-12-2011)

Czas wytworzenia: 02-12-2011