English version below

Kim jesteśmy?

Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.

Dostarczamy firmom i ich właścicielom rozwiązania uwzględniające szybko zmieniające się otoczenie biznesowe, prawne oraz nowe wyzwania na poziomie lokalnym i globalnym. Wspieramy klientów – niezależnie od branży i skali działalności – w sposób pozwalający im bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Zapewniamy zarówno doradztwo na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania wspierające prowadzenie bieżącej działalności.

Zaangażowanie i praca naszego około 250-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Ma to swoje odzwierciedlenie w rankingach doradców podatkowych i firm wspierających działalność B+R i innowacje, w których zajmujemy najwyższe pozycje.

Jacy jesteśmy?

Niezależni

Jesteśmy wolni od konfliktu interesów związanego z łączeniem usług doradczych  i audytu finansowego. Działamy szybko, a nasi klienci mają pewność obiektywnego doradztwa z naszej strony. Należymy do międzynarodowej organizacji Taxand. Współpracujemy z doradcami z ponad 40 krajów, ale jesteśmy niezależni od globalnej struktury. Samodzielnie decydujemy o wszelkich aspektach naszej działalności.

Przedsiębiorczy

Jesteśmy przedsiębiorcami i pracujemy dla przedsiębiorców. Rozumiemy biznes, a naszą pasją jest ciągłe poszukiwanie nowych dróg jego rozwoju – dla siebie  i klientów. Czynimy to z sukcesem od 2005 roku.

Innowacyjni

Nie tylko doradzamy, ale i rozwijamy autorskie rozwiązania IT, wspierające decyzje prawne, podatkowe i biznesowe firm.  Sprawnie komunikujemy się z rynkiem wykorzystując nowoczesne platformy  i technologie. Na bieżąco dzielimy się informacjami za pośrednictwem blogów   i serwisów tematycznych.

Blogi CRIDO | Warto obserwować.

Nasza siedziba:

CRIDO
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa

telefon: (+48) 22 324 59 00
strona internetowa: www.crido.pl

Zachęcamy Państwa również do śledzenia nas w mediach społecznościowych:
LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube

About CRIDO

We provide tax, legal and transactional assistance as well as business consultancy to entrepreneurs. We help companies advance their innovation business by, among other things, obtaining financing from public funds and other available sources.

The dedication and work of our seasoned team of over 290 professionals has received much appreciation from both our long time clients, and independent bodies. This is reflected in the rankings of tax advisors and firms supporting innovation and R+D, where we earn top recognition.

Our values

INDEPENDENT

We have no conflict of interests inherent in the combination of consultancy and financial audit services. We act fast, and our clients are sure to be delivered impartial advice. We are a member of Taxand, a global tax organisation. We work with advisors from over 40 countries, but remain independent of the global structure. We autonomously decide every aspect of our business.

BUSINESS-ORIENTED

We run a business and work for the business. We understand the business environment, and it is our passion to constantly look for new ways – for us and our clients – to progress. We have been successfully doing this since 2005.

INNOVATIVE

We do not only advise, but also develop original IT solutions supporting legal, tax and business decisions of companies. We use high-tech platforms and technologies to communicate with our clients. We share our knowledge and information on our blogs and dedicated websites.

Our contact details:

CRIDO
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa

phone: (+48) 22 324 59 00
website: www.crido.pl

Follow Crido in social media:
LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube