Informacja o wynikach przetargu, Inżynier Konsultant dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A

12.05.2021

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy pełnienia usługi Inżyniera Konsultanta dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A.” zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, działka o nr ewid. 80/39 obr. W-25

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu: 3
Liczba odrzuconych ofert: 2

Decyzją Zarządu, do realizacji wybrano ofertę złożoną przez:
Trebbi Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Koszykowej 54 w Warszawie (00-657 Warszawa) w zakresie zamówienia zgodnie z Fazami od I do IV za kwotę za cenę ogółem netto 532.000,00 PLN (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100), 4.000,00 PLN/akcja (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) za wykonanie jednej usługi doradczej w Fazie V w okresie 5-cio letniej rękojmi.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW