INFORMACJA o wynikach przetargu na wykonanie robót budowlanych związanych z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną terenu inwestycyjnego ŁSSE w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44

24.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.;  90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

42 676 27 53 fax: 42 676 27 55, www.sse.lodz.pl, e–mail: info@sse.lodz.pl„>info@sse.lodz.pl,

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  na wyłonienie:

Wykonawcy robót budowlanych związanych z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną terenu inwestycyjnego ŁSSE w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 składających się na dwa zadania:

Zadanie I:

„Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowych i układu drogowego wraz z odwodnieniem
 i oświetleniem” w ramach projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 w infrastrukturę techniczną i usunięcie kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN-15kV z tego terenu”,
realizowanych przy wsparciu finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu.

Zadanie II:

„Usuniecie kolizji istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe
i roztopowe z terenu nieruchomości Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25
z budowaną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną dla obsługi terenu inwestycyjnego ŁSSE”
realizowane bez wsparcia finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu wyniosła: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę:

Konsorcjum firm:

  1. Zakład Instalacyjno Budowlany ZINSBUD Stanisław Zimoch – LIDER

95-200 Pabianice, ul. Gruntowa 22

  1. KRAL sp. z o.o. – Partner

90-505 Łódź, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 12/14

  1. WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna – Partner

95-200 Pabianice, Porszewice 31

za cenę netto 3.972.909,63 PLN i udzielonym okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszącym 60 miesięcy.

Łódź, dnia  21.11.2013 r.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW