INFORMACJA o wynikach przetargu na wyłonienie Wykonawcy budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z systemem zagospodarowania wód deszczowych i układu drogowego

24.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
42 676 27 53 fax: 42 676 27 55, www.sse.lodz.pl, e–mail: info@sse.lodz.pl,
informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie:

Wykonawcy budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz
z systemem zagospodarowania wód deszczowych i układu drogowego w ramach realizowanego projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w miejscowości Lućmierz
w infrastrukturę techniczną i usunięcie kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej
SN-15kV z tego terenu”.
Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu.

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu wyniosła: 4
Liczba odrzuconych ofert: 2

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę:

Zakładu Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła, Kapusta Spółka Jawna z siedzibą Tymianka 64, 95-010 Stryków
za cenę brutto 2.375.814,45 PLN i udzielonym okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszącym 60 miesięcy.

Łódź, dnia 02.10.2013 r.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW