Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

12.08.2016

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G 42 676 27 53 fax: 42 676 27 55, www.sse.lodz.pl, e–mail: info@sse.lodz.pl

42 676 27 53 fax: 42 676 27 55, www.sse.lodz.pl, e–mail: info@sse.lodz.pl,

informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wyłonienie:

Wykonawcy wycinki samosiewów drzew i krzewów rosnących na części terenu Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 , na których usunięcie nie jest wymagane pozyskanie decyzji administracyjnej.

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu: 9

Liczba odrzuconych ofert: 2

Decyzją Zarządu ŁSSE S.A. do realizacji wybrano ofertę:

Firmy Handlowo-Usługowej „ELPAR” Artur Putkowski z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Fryderyka Szopena 99,

za cenę netto 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Łódź, dnia 08.08.2016 r.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW