ROZEZNANIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH SYMULTANICZNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ANGIELSKI ORAZ ANGIELSKIEGO NA POLSKI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „re_source: Global Acceleration Venture” I ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ

02.07.2021

Nazwa i Adres Zamawiającego:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
90-349 Łódź
NIP: 725-14-86-825

Osoba do kontaktu:
Karolina Mentrycka
Specjalista ds. rozliczeń
Tel.: 691 400 049
e-mail: karolina.mentrycka@sse.lodz.pl


1. Podstawy i tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ogłoszone jest w ramach projektu „re_source: Global Acceleration Venture” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 2.5. Programy akceleracyjne – Poland Prize Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

2. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Informacje o projekcie

Zamawiający realizuje Projekt pn.: „re_source: Global Acceleration Venture” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 2.5. Programy akceleracyjne – Poland Prize Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem projektu jest zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i włączenia w polski ekosystem start-upowy.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. aktywnie tworzy i rozwija ekosystem innowacji i łączenia startupów z dojrzałym biznesem od 2017 roku. Zrealizowała/realizuje trzy programy akceleracyjne we współpracy z partnerami biznesowymi, m.in. Ericsson, Procter&Gamble, Bosch, Siemens, Miele, PwC, Bluerank, Indigo Nails, Ceramika Paradyż, PGE, Wielton, Polkomtel. Za dotychczasowe działania, ŁSSE dostała tytuł 3. najlepszej specjalnej strefy ekonomicznej na świecie i najlepszej SSE dla sektora MŚP na świecie. Projekt re_source to kolejny krok w rozwoju i wdrażaniu innowacji do przemysłu i biznesu polegający na:

 • scoutingu sartupów zagranicznych w określonych obszarach zdefiniowanych wspólnie z partnerami biznesowymi programu,
 • wsparcie startupów (co najmniej 38) w soft-landingu, czyli rozpoczęciu działalności w Polsce,
 • akceleracja startupów we współpracy z partnerami biznesowymi.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych symultanicznych z języka polskiego na angielski oraz angielskiego na polski na potrzeby realizacji projektu „re_source: Global Acceleration Venture” w okresie od 07.2021 r. do 10.2023 r., wg potrzeb Zamawiającego, każdorazowo określanych w konkretnym Zleceniu. Usługi zlecone w ramach Zlecenia mogą obejmować:
 • tłumaczenia pisemne będą dotyczyły takich dokumentów jak np.: dokumenty programowe, regulamin programu, formularz zgłoszeniowy, wzory umów, kryteria ocen i inne niezbędne do realizacji programu dokumenty, które pozwolą na prawidłową realizację projektu oraz materiałów promocyjnych, komunikatów, kampanii dotyczących programu i scoutingu,
 • tłumaczenia ustne symultaniczne obejmują świadczenie usługi podczas udziału w zagranicznych wydarzeniach branżowych, wizytach studyjnych itp.,
 • tłumaczenia ustne symultaniczne obejmują świadczenie usługi podczas wydarzeń branżowych i gospodarczych organizowanych w siedzibie Zamawiającego, jak również wydarzeń on-line realizowanych za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej.
 1. Częstotliwość, liczba oraz charakter (ustne/pisemne) tłumaczeń będzie zależała od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a ich wykonanie będzie każdorazowo zlecane.
 2. Na potrzeby świadczenia usług, o których mowa w pkt. 1. b. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia sprzętu do tłumaczeń symultanicznych typu „tour guide” wraz z obsługą techniczną.
 3. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu oraz warunków (m.in.: komputer, słuchawki z mikrofonem, dostęp do Internetu) na potrzeby realizacji usług, o których mowa w pkt. 1. c. leży po stronie Wykonawcy.
 4. W przypadku wyjazdów zagranicznych organizacja podróży, noclegu oraz wyżywienia leży po stronie Wykonawcy.
 5. Zamawiający nie przewiduje tłumaczeń kabinowych.
 6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu realizacji usługi, o których mowa w pkt. 1 b. i c. na 5 dni przed każdym z wydarzeń.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego kwalifikowanych jako siła wyższa, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany formy wykonania przedmiotu zamówienia we wcześniejszych terminach, na kontynuację usługi świadczonej za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 9. Cena podana w załączniku nr 1 powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 1. Kwalifikacje Wykonawcy
 1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w tym co najmniej dwoma osobami posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie, w tym każdy z tłumaczy przewidzianych do realizacji zamówienia winien posiadać tytuł magistra filologii angielskiej lub ukończone studia podyplomowe dla tłumaczy języka angielskiego, bądź kwalifikacje potwierdzone dokumentem stwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie C2, zgodnie ze skalą biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ przyjętej przez Radę Europy.
 2. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami i dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenia i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

 

3. Wymogi formalne

 1. Kompletne oferty (wypełniony załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY oraz wypełniony załącznik nr 2 WYKAZ OSÓB) należy złożyć w biurze Zamawiającego (Biuro Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź) lub drogą mailową na adres: mentrycka@sse.lodz.pl w terminie do 11.07.2021 r.


WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW