Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, ogłaszam postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.30.2023.MO na wykonanie robót dekarskich i elewacyjnych na budynkach zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22/24 (dz. o nr ewid. 80/39, obręb W-25).

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Lp. Opis robót
1 Budynek Biura Zarządu
1.1 Naprawa uszkodzonych gzymsów w rozwinięciu do ok. 50 cm
1.2 Demontaż istniejącego oświetlenia iluminacyjnego wraz z utylizacją
1.3 Montaż nowych kolców na ptaki
1.4 Wykonanie obróbki blacharskiej parapetów w rozwinięciu do ok. 40 cm
1.5 Wykonanie obróbki blacharskiej gzymsów 
1.6 Wykonanie obróbki ogniomurów z blachy
1.7 Wykonanie obróbki ogniomurów z papy termozgrzewalnej
1.8 Demontaż zdeformowanej papy wraz z utylizacją
2 Budynek 2, 3, 4 – „Bakalland”
2.1 Lokalne uszczelnienie dachu przy użyciu papy termozgrzewalnej
2.2 Obróbka blacharska
2.3 Obsadzenie wpustów dachowych zlokalizowanych na powierzchni dachu
2.4 Obsadzenie nowych koszy spustowych na rurach spustowych na elewacji
3 Budynek 41 – „Hydrofornia”
3.1 Odtworzenie spadku przy użyciu papy termozgrzewalnej
4 Budynek 60 – „Trafostacja / Warsztat”
4.1 Uszczelnienie punktowe pokrycia dachu
4.2 Wykonanie impregnacji dachu
4.3 Montaż nowych kapturów osłonowych na kominach wentylacyjnych z rurowym wyciągiem elektrycznym
4.4 Montaż nowych kapturów osłonowych na kominach wentylacyjnych rurowych zwykłych
4.5 Montaż nowych kapturów osłonowych na kominach wentylacyjnych murowanych

 

Planowany termin realizacji zamówienia:

Nie później niż do 31.12.2023 r.

 

Kryteria wyboru oferty w zł:

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu konkurencyjnym następujące kryteria: cena, termin wykonania zamówienia, okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty.
Postępowanie konkurencyjne wygra Oferent, który uzyska największą ilość punktów przyznanych według zasad i wzorów opisanych w Zapytaniu ofertowym.

 

Zasady złożenia oferty i terminy:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A (sekretariat)  najpóźniej do dnia 10.10.2023 r. do godz. 16:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  3. Miejscem postępowania jest biuro Zamawiającego: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź, piętro 1 nr pok. 1.12.
    Zamawiający może prowadzić czynności związane z postępowaniem w innych miejscach.
  4. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie zawiadomiony pisemnie/mailowo o miejscu, terminie i trybie zawarcia umowy.

UWAGA! Istotne Warunki Zamówienia, zawierające m.in. pozostałe warunki przystąpienia do niniejszego postępowania konkurencyjnego oraz opis tego postępowania, zamieszczone zostały na stronie internetowej www.sse.lodz.pl oraz na stronie ŁSSE S.A. w BIP. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania udziela Departament Inwestycji i Kontroli ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22G, tel. 721 550 016.

 

Termin zakończenia postępowania:

Termin zakończenia postępowania nastąpi z dniem zawarcia umowy z Oferentem, któremu udzielono zamówienia.
Zamawiający podpisze umowę z tym Oferentem, który przedłożył ważną i najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów oceny ofert oraz postanowień zawartych w Zapytaniu ofertowym DIK.450.30.2023.MO.

Językiem obowiązującym dla postępowania, wszystkich dokumentów i korespondencji prowadzonej w przedmiotowym postępowaniu jest język polski. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów oraz pozostałej korespondencji Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko przy udziale tłumacza.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawartych tam warunków  postępowania poprzez poinformowanie w sposób określony dla publikacji ogłoszenia i IWZ.
Zamawiający ma prawo odstąpienia od postępowania konkurencyjnego na każdym etapie bez wyboru oferty bez podawania przyczyny.