Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy inwestycji „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na nieruchomości o nr ewid. 80/39 obręb W-25, znajdującej się w Łodzi przy ul. ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G” zostało unieważnione z uwagi na fakt, niespełnienia przez Oferentów biorących udział w tym postępowaniu warunku opisanego został w Rozdziale VI punkt 2 podpunkt 9.