Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości na działkach o nr ew. 241/4 241/5 241/6 241/7 241/8 obręb W-8 Łódź wchodzących w skład Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ulicy Stokowskiej o łącznej powierzchni ok. 5,9 ha.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia Oferty postępowania rozumianej jako kompletu dokumentów formalno – prawnych potwierdzających spełnienie przez Oferenta w warunków udziału w tym postępowaniu zostaną udostępnione Oferentom do samodzielnego pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.sse.lodz.pl/przetargi/ od dnia 03.07.2023r.

Oferty do postępowania należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (sekretariat) przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź do dnia 17.07.2023 r. o godz. 14:00. 

W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich nie decyduje data nadania (data stempla). Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane będą przez Zamawiającego wyłącznie e-mailowo. Adres e-mailowy do korespondencji z Zamawiającym podany został w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane będą przez Zamawiającego wyłącznie e-mailowo. Adres e-mailowy do korespondencji z Zamawiającym podany został w zapytaniu ofertowym